ZŠ Tachov, Kostelní - Informace k návratu žáků do škol 3. 5. 2021

 Informace pro 2. stupeň (1. stupeň pokračuje v nastaveném režimu):

Ministerstvo zdravotnictví novelizovalo mimořádné opatření k omezení provozu ve školách a školských zařízeních s účinností
od 3. 5. 2021 takto:

V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků
2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

V pondělí 3. 5. 2021 nastoupí k prezenční výuce ročníky 2. stupně : 6.A a 8.A

V pondělí 10. 5. 2021: 7.A, 7.B a 9.A

Ve výše jmenovaných krajích jsou ve všech školách povoleny sportovní činnosti ve vnějších prostorech. Toto se týká pouze těch žáků, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání.

Při vzdělávacích aktivitách ve škole, jejichž charakter neumožňuje nošení roušek, je v mimořádném opatření povolena výjimka (tedy bez roušky nebo respirátoru, vč. tělocviku).

Pro žáky na prezenční výuce je povinné testování neinvazivními preventivními antigenními testy. Žáci si mohou přinést vlastní testy, které ale musí provést ve škole.

Výjimku z testování mají osoby, které prokazatelně doloží negativní výsledek PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC antigenního testu, provedeného na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hodin a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
Dále se testování neprovádí u osob, které které absolvovaly z důvodu onemocnění COVD-19 izolaci minimálně v rozsahu nařízené karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. I tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
Nedoloží-li žák daná potvrzení, účastní se testování dle harmonogramu školy.
                                                                                                                                                                 D. Fecková

Aktualizece informací MŠMT 29.4.2021

  • Preventivní antigenní test pro žáky 1. stupně se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen   v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
  • Pro žáky 2. stupně základní školy (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.
  • Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.
    Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení