ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se


   
Český jazyk
 • Slovo a slovní přízvuk - správné užívání. 
 • Souhlásky tvrdé, měkké a obojetné - rozlišování souhlásek.
 • Přípravy na cestu - seznam, důležité věci, méně důležité. Učebnice str. 17 - 19.
 • Přepis veršů, psaní podle vzorů písma, plynulé čtení s porozuměním.

Matematika

 • Procvičování sčítání a odčítání dvojciferných čísel.
 • Opakování - násobení čísel čísly 0,1,2, podstata dělení. Učebnice str. 21 - 24.
 • Geometrie  - opakování bod, čáry.

Prvouka

 • Domov, moje vlast - opakování.
 • Orientace v krajině, typy krajiny.
 • Učebnice str. 8,9

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovo, slovní význam - poznat slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná,
 • mnohoznačná, spisovná a nespisovná.Učebnice str. 17 - 19
 • Čtení o vlasti - hlavní město, památky, pověsti, lidová rčení, přísloví. Čít. str.20 - 25
 • Přepis písmen, tvoření otázek, psaní vět.

Matematika

 • Sčítáná a odčítání dvojciferných čísel do 100, typu 74 + 20. Podstata násobení - opak.
 • Učebnice str. 19 - 21
 • Geometrie - opakování - bod.

Prvouka

 • Moje vlast - symboly ČR, státní svátky.
 • Učebnice str. 7 - 8
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovesa, předložky, spojky, číslovky - opakování.
 • Popis cesty do školy a městem. Učebnice str.11 - 14.
 • Čtení přímé řeči, hlasité čtení, zájmy a záliby. Čít.str. 16 - 19.
 • Dodržování hygien.návyků při psaní, rozdělování textu na slova.

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes základ deset, slovní úlohy.
 • Učebnice str. 16 - 18.
 • Geometrické útvary a tělesa.

Prvouka

 • Domov a cizina. Evropská unie.
 • Učebnice str. 6

V pondělí 1.10. dopravní hřiště - sportov. oblečení, helma!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování - párové souhlásky, podst.jména, slovesa. Učeb.str.9 - 11
 • Čtení s porozuměním, vyprávění vlast. příběhu, ilustrátoři. Čít.str.12 - 17
 • Opis písmen, správné spoje, přihláška do kurzu a její vyplnění

Matematika

 • Opakování sčít. a odčít. do 100, porovnávání čísel, slovní úlohy o n více, méně
 • Geometrické útvary, tělesa
 • Učebnice str. 13 - 15

Prvouka

 • Místo, kde žijeme - domov
 • Učebnice str. 5, 6
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

Opakování - psaní ů - ú, tvrdé a měkké souhlásky, skupiny dě, tě, ně, bě ,

                  pě, vě, mě. Pracovní postup. Učebnice Čj str.5 - 8.

Hádanky, jazykolamy, co je rým, verš, čtení s porozuměním. Čítanka str.8 - 13.

 

Matematika

 • Čísla 0 - 100. Sčítání, odčítání typu 30 + 40, 70 - 40, 40 + 8, 42 + 3.
 • Opakování geom. tvarů a těles. Učebnice M str.10 - 13.

Prvouka

 • Vlastnosti lidí. Encyklopedie pro žáčky. Učebnice Prv str.3,4.

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Skupinová práce - opakování učiva 2. ročníku.
 • Sloh: Pozdrav, správné psaní adresy. Učebnice Čj str. 94.
 • E.Beranová: Konec školního roku. Vtipy, říkanky - opis.
 • Čítanka str.110 - 112.

Matematika

 • Opakování učiva - násobení a dělení číslem 0 a 1.
 • G - souhrn učiva, rýsování úseček, čtverců, obdélníků.
 • Pracovní sešit str.70, 87 a 88.

Prvouka

 • Opakování učiva 2.ročníku.

Pátek 22.6. sportovní olympiáda - městský stadion.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakujeme učivo 2. ročníku. Učebnice Čj str. 92, 93.
 • E. Petiška : Dopis od babičky - čtení s porozuměním, odpovědi na otázky.
 • Čítanka str. 108, 109.
 • Docvičování správných tvarů písmen a číslic - doplňování slov, vět, rébusy.

Matematika

 • Opakování učiva - násobení, dělení, sčítání, odčítání.
 • Opakování - geom. tvary, tělesa,úsečka, bod.
 • Prac. sešit str. 68, 69 a 85, 86.

Prvouka

 • Cestování, výlety. Závěrečné opakování.
 • Učebnice + prac.sešit str.66, 67.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování učiva 2. ročníku. Učeb. Čj str. 91, 92.
 • Bob a Bobek zahradničí. Čtení přímé řeči. Vítej léto.
 • Čítanka str. 104 - 106.
 • Individuální docvičování psaní - opis říkanky, tvoření slov, vět.

Matematika

 • Opakování učiva 2. ročníku. Slovní úlohy, násobení a dělení č. 2, 3, 4, 5.
 • G - opakování geometrických tvarů a těles.
 • Pracovní sešit str. 66 - 68.

Prvouka

 • Příroda v létě. V létě u vody, les v létě, ochrana přírody.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 65.

Ve středu 6.6. školní výlet - Mariánské Lázně.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk 

 • Vlastní jména, místní jména - opakování. Opakování učiva 2. ročníku.
 • Učebnice Čj str.88, 90.
 • Báseň, sloka, slova, která se rýmují. Hra: malíř, básník, matematik.
 • Čítanka str. 100 - 103.
 • Upevňování tvarů písmen. Skládání slov z písmen, hádanky a jejich řešení, opis.

Matematika

 • Násobky pěti, násobení a dělení, tvorba otázek.
 • G - opakování - rýsování, měření.
 • Pracovní sešit str. 64 - 66.

Prvouka

 • Léto. Příroda v létě.
 • Pojmy: letní měsíce, louka, kvetoucí rostliny na louce.
 • Učebnice + pracovní sešit str. 64.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení