ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

Český jazyk

 • Nauka o slově - předpony vz-, roz-, bez-, ob-, vy-, vý- . Předložky bez, od ... Učeb. str. 33, 34
 • Co je báje. O potopě světa, o Noemovi a jeho arše. Společná četba.

Matematika

 • Zaokrouhlování čísel na stovky, tisíce. Učeb.str. 31, 32
 • G: Rýsování pomocí kružítka, porovnávání úseček.

Vlastivěda

 • Povrch ČR - opakování.
 • Řeky, jezera, rybníky ČR. Učeb.str. 23 - 26.

Na Vv, Pč tekuté lepidlo -  nejlépe Herkules, na G kružítko, pravítko a ořezanou tužku.

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Nauka o slově - stavba slova, slova příbuzná. Předložky a předpony. Učebnice str. 30 - 32
 • Ezop: Výběr z bajek. Co je bajka. Společná četba.

Matematika

 • Čísla do 1 000 000. Čtení čísel, správné psaní čísel, číselná osa, zápis v desítkové soustavě...
 • G: Tělesa - válec, krychle, kvádr, koule, jehlan.

Vlastivěda

 • Povrch České republiky - nížiny, vysočina, pohoří.
 • Učebnice str. 19 - 22
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova - opakování. Používání vyjmen. a příbuzných slov v textu.
 • Telefonování - základy komunikace, umět přivolat pomoc. Učeb.str. 27 - 29
 • V. Čtvrtek: Jak se stal Rumcajs loupežníkem - obsah přečteného textu.

Matematika

 • Počítáme s kalkulačkou ( sčítání, odčítání, násobení, dělení ). Učeb. str. 24 -26
 • Počítání do 1000 - opakování.
 • G: Rovina, rovinné útvary.

Vlastivěda

 • Obyvatelstvo naší vlasti. Učeb. str. 15 - 18
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po S, V, Z - hledání v textu, zdůvodňování pravopisu.
 • Vyjmenovaná slova - opakování. Učebnice str. 25 - 27
 • Autorská pohádka, ilustrátor Z.Smetana, společná četba.

Matematika

 • Jednoduché pamětné násobení a dělení ( př. 3 . 60, 480 : 6, 262 : 2 ).
 • G - přímka, polopřímka, úsečka - opakování.
 • Rovinné útvary ( tělesa ) - poznat, pojmenovat, načrtnout.

Vlastivěda

 • Naše vlast - symboly, členění, řízení - opakování. učebnice str. 10 - 15

Ve středu 16.10. DOPRAVNI'  HŘIŠTĚ - nutná helma na kolo!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po M, P, S , hledání vyjm. a příbuzných slov v textu.
 • Co jsou odstavce? Členění textu, přepis . Učebnice str. 21 - 24
 • R.Čechura : Fík za volantem. Čítanka str. 21  

Matematika

 • Opakování - násobení jednociferným činitelem 16 . 3, pamětné dělení se zbytkem.
 • G - úsečka, měření úseček. Učebnice str. 112

Vlastivěda

 • Naše vlast - členění státu, řízení. Učebnice str. 13 - 15
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Význam slov - opakování. Vypravování podle obrázkové předlohy ( osnovy ). Vyjmenovaná slova po B,L. Učeb. str,17 - 20
 • Čtení a přednes se správnou intonací a výslovností. J. Dědeček. 

Matematika

 • Opakování - písemné sčítání, písemné odčítání do 100, 1000. Učeb.str.20,21
 • G - polopřímka, opačná polopřímka. Učeb.str.111

Vlastivěda

 • Naše vlast - ČR, státní symboly, demokratický stát.
 • Učeb.str.10 - 13
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování učiva - přímá a nepřímá řeč, význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná,
 •                            spisovná a nespisovná, slovní druhy. Učeb.str. 11 - 14
 • Společná četba -   výrazné čtení přímé řeči, psaní přímé řeči.

Matematika

 • Násobilka do 100 - automatizace, opakování zaokrouhlování  čísel na desítky a stovky. Učeb.str. 15 - 19
 • Vzájemná poloha dvou přímek. Učeb.str. 110

Vlastivěda

 • Orientace na mapě - světové strany, barvy.
 • Doprava, bezpečnost při pohybu v obci.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 •  Opakování učiva - znělé, neznělé souhlásky, slovní druhy. Učeb.str. 7 - 10
 •  Jak přišla kukačka o chocholku - přednes se správnou intonací.
 •  Upevňování techniky psaní.

Matematika

 •  Sčítání, odčítání do 1000, jednoduché pamětné násobení a dělení.
 •  G - bod, přímka, úsečka. Učeb.str. 11 - 14, 109

Vlastivěda

 •  Naše nejbližší okolí, orientace v krajině.
 •  Učeb.str. 8, 9

V úterý 17.9. třídní schůzka od 16,30 hod., čtvrtek  19.9. podvečerní běh. 

Těším se na setkání.

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Věta a souvětí. Závěrečné opakování učiva. Učeb.str. 102 - 106
 • Mandalané - výrazné čtení přímé řeči, práce s hlasem, fantazie.
 • Čítanka str. 124 - 129

Matematika

 • Opakování učiva 3. ročníku.

Prvouka

 • Závěrečné opakování.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení