ZŠ Tachov, Kostelní - Učíme se

Kvalita ovzduší  

   


   

Český jazyk

 •  Opakování učiva - znělé, neznělé souhlásky, slovní druhy. Učeb.str. 7 - 10
 •  Jak přišla kukačka o chocholku - přednes se správnou intonací.
 •  Upevňování techniky psaní.

Matematika

 •  Sčítání, odčítání do 1000, jednoduché pamětné násobení a dělení.
 •  G - bod, přímka, úsečka. Učeb.str. 11 - 14, 109

Vlastivěda

 •  Naše nejbližší okolí, orientace v krajině.
 •  Učeb.str. 8, 9

V úterý 17.9. třídní schůzka od 16,30 hod., čtvrtek  19.9. podvečerní běh. 

Těším se na setkání.

 

 

 

 

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Věta a souvětí. Závěrečné opakování učiva. Učeb.str. 102 - 106
 • Mandalané - výrazné čtení přímé řeči, práce s hlasem, fantazie.
 • Čítanka str. 124 - 129

Matematika

 • Opakování učiva 3. ročníku.

Prvouka

 • Závěrečné opakování.
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovesa - opakování. Základní skladební dvojice, vyprávění podle osnovy. Učeb.str.98 - 101
 • Výrazný přednes humorného textu, výslovnost, rým, rytmus. Čítanka str.120 - 123
 • Hledání skrytých slov, odpovědi na otázky celou větou.

Matematika

 • Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel ( rozšiřující učivo ).
 • G - osová souměrnost. Učebnice str.105 -107

Prvouka

 • Ochrana přírody. Opakování učiva. Učebnice str.51, 52
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Podstatná jména - pád, skloňování. Slovesa - osoba, číslo, čas. Učeb.str.92 - 97
 • Léto ve verších, znaky léta. Pohádky se zvířecími hrdiny - tiché čtení, vyprávění.
 • Přepis básně, přísloví - doplňování.

Matematika

 • Násobení dvojcif.čísel číslem jednociferným ( rozšiřující učivo ). Učeb.str.103, 104
 • G - osová souměrnost, čtvercová síť.

Prvouka

 • Obratlovci - plazi. Bezobratlí - hmyz.
 • Učebnice str. 49, 50

V pondělí 27.5 dopravní hřiště - nezapomenout na helmu!

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Opakování - slovní druhy. Podstatná jména - rod, číslo, pád.
 • Dokončení příběhu podle své fantazie. Učebnice str. 87- 91
 • Pověsti - znaky, rozdíl, plynulé čtení s porozuměním. Čít.str.132 - 138
 • Dopis - úhlednost. Věci a jejich názvy.

Matematika

 • Dělení se zbytkem - dělení 9, příkl. typu 13 . 5 s rozkladem.
 • Tělesa - opakování. Učebnice str. 109, 110 a 133

Prvouka

 • Ryby, obojživelníci. Učebnice str. 47, 48
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Slovní druhy - zájmena, číslovky, slovesa. Poznávání neohebných slov.druhů. Učeb.str.82 - 86
 • Den Země. Kdo vymyslel Den Země - beseda. Čítanka str.114
 • Tvoření vět. Římské číslice. Správný opis, přepis.

Matematika

 • Dělení se zbytkem -  dělení 6, 7, 8. Tělesa - vrchol, stěna, hrana.
 • Učebnice str.99 - 102

Prvouka

 • Obratlovci - savci, ptáci.
 • Učebnice str.42 - 45
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Význam slovních druhů, rozdělení na ohebné a neohebné slovní druhy.
 • Podstatná jména, přídavná jména. Učebnice str. 76 - 81
 • Svátek matek, vypravování přečteného textu vztahy mezi členy rodiny.
 • Čítanka str. 111 - 113

Matematika

 • Dělení se zbytkem - dělení 2,3,4,5. Konstrukce troj. rozšířené učivo.
 • Učebnice str. 95 - 98

Prvouka

 • Živočichové - znaky života.
 • Učebnice str. 41 - 43
0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova - souhrnné opakování. Popis oblíbené činnosti ( slovní zásoba ).
 • Učebnice str. 73 - 75
 • Den rodiny - čtení o rodině ( soustředěnost, plynulost, intonace ).
 • Čítanka str. 106 -109

Matematika

 • Násobení a dělení číslem 100. Jednotky délky.
 • Učebnice str. 91 - 94

Prvouka

 • Části těla rostlin ( kořen, stonek - opakování ). Živé organismy - houby.
 • Učebnice str. 40, PL 26

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova po Z - seznámení s řadou vyjmenovaných slov po Z, procvičování.Učeb. str. 70 - 72
 • Malá čarodějnice - hlasité, plynulé čtení s porozuměním, dovyprávění vlastního konce. Čítanka str. 103 - 105
 • Opis písničky o žežuličce - správná výška písmen.

Matematika

 • Násobení číslem 10 mimo obor násobilky. Jednotky délky. Učeb. str. 89, 90

Prvouka

 • Kvetoucí rostliny - části těla rostlin ( stonek, listy, květy, plody ). Učebnice str. 37, 38

V pátek 26.4. Den Země - sraz u zimního stadionu v 8,00 hod.

 

0
0
0
s2sdefault
powered by social2s
   
© ZŠ Kostelní

Přihlášení